16 Juillet Fin

Ultra Tour du Beaufortain

Date

16/07/2011

Distance

103 km

Emplacement

Queige 73